Skip to main content
0

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGS- EN PRIVACYVOORWAARDEN VAN Procope Media

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Identiteit ondernemer

Procope Media, Amsterdam
Kvk-nummer: 3425 6630
Nadere contact gegevens kunnen beschikbaar worden gesteld middels door een aanvraag te doen via het contactformulier https://madchen.nl/contact

Toepasselijkheid

 1. De leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Procope Media en haar afnemers.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld.

Aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bestaat uit een omschrijving van het aangeboden product en eventueel een afbeelding. De beschrijving is maakt een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk. De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden product. Vergissing en/of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Informatie betreft de volgende punten is zo duidelijk omschreven dat de afnemer duidelijk weet wat zijn rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het gaat hierbij om het volgende:
  a. Prijs van het product (inclusief belastingen)
  b. De wijze waarop de overeenkomst tot stand komt
  c. De wijze van betaling, aflevering en uitvoering
  d. De termijn voor aanvaarding van het aanbod
  e. De eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten

Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het accepteren van de daarbij gestelde voorwaarden.

Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van een product, uitgezonderd e-books, heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. De termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product bij de afnemer.
 2. De afnemer zal het product slechts in die mate uitpakken en/of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de afnemer van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.
 3. De kosten van terugzending komen voor rekening van de afnemer.
 4. Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, binnen 14 dagen na terugzending of herroeping, terugbetalen.
 5. Bij e-books is geen ontbinding van de overeenkomst mogelijk.

Prijzen

 1. De genoemde prijzen van de producten zijn inclusief BTW.

Klachten

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt klachten volgens deze klachtenprocedure.
 2. Indien een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost is deze vatbaar voor de geschillenregeling.

Geschillen

 1. Elk geschil tussen afnemer en Procope Media, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Amersfoort.

PRIVACYSTATEMENT/-VOORWAARDEN

Procope Media gevestigd te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

E. Proper is de Functionaris Gegevensbescherming van Procope Media. Hij is te bereiken via het contactformulier https://madchen.nl/contact

Persoonsgegevens die wij verwerken

Procope Media verwerken je persoonsgegevens om je bestelling af te kunnen handelen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • De door jou bestelde goederen of diensten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier https://madchen.nl/contact dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Procope Media verwerken gezamenlijk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Klantenservice
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Verzenden van nieuwsbrieven, mits je deze optie hebt aangevinkt.
 • Wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, met name je land van herkomst.
 • Het maken van een factuur.

Geautomatiseerde besluitvorming

Procope Media neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Procope Media bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres: 5 jaar om klantenservice te kunnen verrichten en voor o.a. wettelijk bewijslast van levering van je bestelling. Voor verwijdering van je persoonsgegevens kun je met hen contact opnemen.
 • Je plaatsnaam en land: oneindig, voor statistieke doeleinden. Omdat na 1 jaar al je overige gegevens gewist worden, inclusief naam, is dit absoluut niet naar jou persoonlijk terug te voeren na 1 jaar.
 • Indien je hebt aangegeven dat je nieuwsbrieven te willen ontvangen, bewaren je naam en e-mailadres om deze te kunnen sturen, totdat je deze service opzegt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Procope Media verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Procope Media blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij delen uw gegevens voor de uitvoering met de volgende bedrijven:

 1. Mollie te Amsterdam, onze betalingsprovider, louter voor het afhandelen van de betalingen en bewijslast dat een betaling gedaan is.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Procope Media gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Procope Media en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar het contactformulier: https://madchen.nl/contact Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou vervolgens een kopie van je identiteitsbewijs te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Procope Media wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Procope Media neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via het contactformulier: https://madchen.nl/contact